24 Kasım 2020

Usulsüz hisseli satışlar konusunda uyarı!

usulsuz-hisseli-satislar-konusunda-uyari

Usulsüz hisseli satışlar konusunda uyarı! Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan Seymen, Önerler ve Şahpaz mahallelerinde usulsüz olarak tarla vasıflı araziler üzerindeki arsa özelliği taşımayan tarımsal arazilerin hisse satışlarının yapılmaya devam edildiğini ve tüm uyarılara rağmen vatandaşların kandırıldığını hatırlatarak yeniden uyardı.

Usulsüz hisseli satışlar konusunda uyarı! Bir arazinin arsa niteliği taşıyabilmesi için öncelikle imar planları içerisinde yapılaşmaya uygun bir vasıfta yer alması gerektiğini hatırlatan Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, 3194 sayılı imar kanunu, ilgili mevzuat hükümleri ve imar planı plan notları gereğince bölünme şartlarına göre ifraz (bölünme) işlemi encümen kararı ve Kadastro Müdürlüğünün onayına istinaden Tapu Müdürlüğünde yapılan işlemler ile tamamlanması gerektiğini belirterek daha önceki tüm uyarılara rağmen vatandaşları kandırarak usulsüz işlem yapıldığını ve satış işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Usulsüz satışlara dikkat!

Başkan Çolpan bu konuda yetkili tüm kurum ve kuruluşların vatandaşların haklarını korumakla yükümlü olduklarını ancak bir şekilde vatandaşların elindeki tarlaların usulsüzce arsa vasıflıymış gibi gösterilerek satılmaya devam edildiğini söyledi.

Son günlerde artan şikayetler üzerine bir kez daha açıklama yapma gereği hissettiklerini ifade eden Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, “Seymen, Önerler ve Şahpaz mahallelerinde tarla vasıflı araziler üzerinde hukuki dayanakları bulunmayan resmi makamlarca onaydan ve hiçbir işlemden geçmemiş tapularda değişik metrekarelere isabet eden hisseler tacirler tarafından çizilmiş şekiller üzerinden sanki arsa vasıflı arazilermiş gibi satışları yapıldığı vatandaştan gelen bilgilere istinaden öğrenilmiştir.

Bina yapılacakmış gibi…

Tarımsal arazi niteliğinde ki çok hisseli bu taşınmazlar üzerinde sanki arsa niteliği kazandırılmış gibi üzerlerine bina yapılabilecekmiş gibi yüzyıla yakın bir süredir onlarca hissedarın maliki olduğu bu taşınmazların hisseleri satılmaktadır. Vatandaşlarımızdan değişik miktarlarda peşinat alınarak bu peşinatla birlikte imzalatılan senetlere istinaden vatandaşımız borçlandırılmaktadır. Bazı bölgelerde tapu devri yapılamadığı ancak bazı bölgelerde ise tapularda hisse devri yapılabildiği beyanlarında bulunulmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde belediyemiz ekipleri yerinde tespitlerde bulunmuş ve kanuna aykırı uygulamalar ile ilgili olarak işlemler yapmıştır. Ancak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için alacakları hisse veya taşınmaz hakkında belediyemizin ilgili müdürlüklerinden gerekli bilgilendirmeleri almalarını rica ediyorum.

Hisseli satışlar neticesinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için idaremiz internet sitesinde ve yerel gazetelerde bilgilendirme ilanları yapılmıştır. Konu ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi hisseli satışlarda vatandaşın bilgilendirilmesi ve mağduriyetin önüne geçilmesi için gerekli idari tekbirlerin tarafınızca alınması hususunda gereğini bilgilerinize önemle arz ederim.” dedi.

Tarımsal Alan

Başkan Çolpan açıklamasının ardından özellikle vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları hatırlatarak şu bilgilere yer verdi;
“İlçemiz Önerler Mahallesi 2347 ve 2348 no’lu parsellerde, Seymen Mahallesi 35 ada 82, 83 ve 84 parsellerde ve yine Seymen Mahallesi 11 ada 2 parselde yapılan hisseli satışlar ile ilgili Belediyemize yapılan başvuru ve şikayetler üzerine  yapılan incelemelerde söz konusu parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmadığı, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında söz konusu taşınmazların “Tarımsal Alan” olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Gündemde olan satış işlemlerinde vatandaşlara sözde özel parselasyon krokisi üzerinden  250-300 metrekare tarla hisselerinin konut amaçlı imarlı arsa niteliğinde ve parselasyon işlemlerinde tamamlandığı belirtilerek hisse satılmaya çalışıldığı ve çeşitli internet sitelerinde ilanlar yer aldığı vatandaşlar tarafından bildirilmektedir.

Bahse konu tarla nitelikli parseller 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında tarım alanında kalmasından dolayı konuta açılacak alanlar arasında yer almamaktadır. Bu tarlada tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar dışında konut amaçlı yapı yapılması mümkün bulunmamaktadır. Yürürlükteki plan ve mevzuatlara göre bahse konu tarlanın bulunduğu alanda konut amaçlı uygulama imar planı yapılması mümkün değildir.

Hisseli satışlarda düzenleme

3194 Sayılı İmar Kanunun 18.maddesinde yer alan ‘ Veraset yolu ile intikal eden, bu Kanun hükümlerine göre şüyulandırılan, Kat Mülkiyeti Kanunu uygulaması, tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacı için yapılan hisselendirmeler ile cebri icra yolu ile satılanlar hariç imar planı olmayan yerlerde her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayıracak özel parselasyon planları, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz’ düzenlemesi ile hisseli satışlar konusunda düzenleme getirilmiştir.

Yine aynı kanunun Ceza hükümleri başlıklı 42.maddesinde ‘Ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının yapı sahibine ve müteahhidine, istisnalar dışında özel parselasyon ile hisse karşılığı belirli bir yer satan ve alana 500.000 TL. dan 25.000.000 liraya kadar para cezası verilir. Ayrıca fenni mesule bu cezaların 1/5’i uygulanır.

Birinci fıkrada belirtilen fiiller dışında bu Kanunun 28,33,34,39 ve 40. maddeleri ile 36. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL. dan 10.000.000 liraya kadar para cezası verilir. Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen fiillerin tekrarı halinde para cezaları bir katı artırılarak verilir. Yukarıdaki fıkralarda gösterilen cezalar, ilgisine göre doğrudan doğruya belediyeler veya en büyük mülki amir tarafından verilir.

7 gün içinde itiraz edilebilir

(2) Bu cezalara karşı cezanın tebliğinden itibaren yedi gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak sonuçlandırılır. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İlgili idarenin Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla sulh ceza mahkemesine başvurması üzerine, bu mahkemelerce ayrıca, yukarıdaki fıkralara göre ceza verilen fenni mesuller ve müteahhitler hakkında bir yıldan beş yıla kadar meslekten men cezasına da hükmolunur.

Bu husustaki mahkeme kararları ilgili idarelerce Bakanlığa ve meslek mensubunun bağlı olduğu meslek teşekkülüne bildirilir. Bu maddeye göre belediyelerce verilen cezalar dolayısıyla tahsil olunan paralar belediye bütçesine irad kaydolunur’ düzenlemesi ile uygulanacak yaptırımlara bir düzenleme getirilmiştir.

[facebook][tweet][Google]

Bir cevap yazın